Prodej nemovitosti podléhá dani z příjmu a v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je tento příjem definován v § 10 jako „Ostatní příjmy“. Sazba daně z příjmu je 15 % ze základu daně. To je nemalá částka, kterou si naštěstí můžeme ponížit o náklady spojené s tímto příjmem. Takovými náklady jsou zejména:

– pořizovací cena (pokud se jedná o dědictví či dar, pak se pořizovací cena určuje na základě znaleckého posudku)
– poplatky realitní kanceláři za zprostředkování prodeje
– daň z nabytí nemovitosti
– znalecký posudek
– služby právníka a notáře
– rovněž také výdaje (vynaložené během Vašeho vlastnictví), které byly prokazatelně použity na opravu a technické zhodnocení nemovitosti

Jsou však i výjimky, kdy je příjem od daně osvobozen, a to v následujících případech:

  • Příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Prodávající zde nemusí mít trvalé bydliště, ale měl by v místě prokazatelně bydlet (platí pravidelně faktury za elektřinu, plyn, chodí mu pošta apod.)
  • Příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby
  • Příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený dle předchozích bodů, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let
  • U dědictví se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele
  • U družstevního bytu se převádí členský podíl a příjem z tohoto prodeje je osvobozen, pokud doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje pět let.

To jsou skutečně jen základní informace týkající se daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Pokud Vás zajímá více nebo máte konkrétní případ, který potřebujete řešit, napište mi email nebo mě kontaktujte na Facebookovém profilu Marek Materna Certifikovaný realitní makléř.